Samfélagið
Ábyrgir starfshættir
Samfélagið
Ábyrgir starfshættir

Fagmennska, hagkvæmni og ábyrg vinnubrögð einkenna starfsemina. Lögð er áhersla á mælanleg markmið til að tryggja árangur á öllum sviðum. Við fylgjumst með og tileinkum okkur nýjungar til framfara.

Samfélagsleg ábyrgð hjá ÁTVR
Samfélagið
Samfélagsleg ábyrgð hjá ÁTVR
Skilríkjaeftirlit
Samfélagið
Skilríkjaeftirlit

Einn af mikilvægustu þáttum samfélagslegrar ábyrgðar er að tryggja að viðskiptavinir hafi náð 20 ára aldri. Starfsfólki er uppálagt og þjálfað í að spyrja unga viðskiptavini um skilríki. Til að efla starfsfólk í skilríkjaeftirliti eru framkvæmdar hulduheimsóknir. Viðskiptavinir á aldrinum 20 – 24 ára versla í Vínbúðunum og skila niðurstöðum til rannsóknaraðila hvort viðkomandi hafi þurft að framvísa skilríkjum. Hulduheimsóknir eru framkvæmdar í öllum Vínbúðum á höfuðborgarsvæðinu og einnig á Selfossi, í Reykjanesbæ og á Akureyri. Að jafnaði eru þrjár til fimm heimsóknir í mánuði í hverja Vínbúð. Árangur hulduheimsókna var 83% en markmiðið er að árangurinn sé 90%.

Hulduheimsóknir
Niðurstaða
Markmið
Grænt bókhald
Samfélagið
Grænt bókhald

ÁTVR heldur grænt bókhald, er þátttakandi og skilar inn tölum í Vistvæn innkaup (VINN). Vistvæn innkaup eru samstarfsvettvangur opinberra aðila en markmið verkefnisins er að stuðla að vistvænum innkaupum og þar með grænum ríkisrekstri. Græn skref er leið fyrir opinbera aðila að vinna markvisst að umhverfismálum eftir skýrum gátlistum. Skrefin eru fimm og fæst viðurkenning frá Umhverfisstofnun eftir hvert skref. Allar Vínbúðir, auk höfuðstöðva og dreifingarmiðstöðvar, hafa innleitt skrefin fimm.

2021 2022 Markmið 2022
Prentun
Skrifstofupappír 3,6 3,8 4,5 kg/stg.
Prentun umhverfisvottuð 100% 100% 100% hlutfall
Einnota vörur
Pappamál 88 64 5 stk/stg.
Ræstiefni
Sólar ehf 100% 100% 100% hlutfall
Ræstivörur 93% 88% 90% hlutfall
Umbúðir
Seldir plastpokar 0 0 0 stk./Mltr.
Strekkifilma 468 503 450 kg/Mltr.
Niðurbrjótanlegir burðarpokar 25.816 0 * stk/Mltr.
Margnota burðarpokar 2.998 8.791 * stk/Mltr.

Aðkeypt ræsting fyrir skrifstofu og dreifingarmiðstöð er frá Sólar ehf, Svansvottuðu ræstingarfyrirtæki. Í Vínbúðunum sér starfsfólk um ræstingar. Alls voru 88% af ræstiefnum umhverfisvottuð.

Umbúðir
Samfélagið
Umbúðir
Aðfangakeðjan og endurvinnsla skiptir ÁTVR miklu máli.

ÁTVR er einn af stofnendum Endurvinnslunnar hf. og hluthafi. Hlutverk Endurvinnslunnar hf. er meðhöndlun allra einnota drykkjarvöruumbúða á Íslandi. Á árinu greiddi Endurvinnslan út 3.550 milljónir í skilagjald. Skil á drykkjarvöruumbúðum var 89% af seldum umbúðum.

Á árinu voru tæplega 54 milljón einingar seldar í Vínbúðunum.

Niðurstaða lífsferilsgreiningar á vörusafni sem ÁTVR vann ásamt áfengiseinkasölunum á Norðurlöndum, sýndi að mestu umhverfisáhrifin voru af umbúðum. Þar komu glerumbúðir verst út, því næst var eldsneytisnotkun í vínrækt og þriðji þátturinn var orkunotkun í verksmiðjum. 

Á meðfylgjandi mynd má sjá samanburð á kolefnisspori umbúða g/L af CO2.

Til upplýsinga fyrir viðskiptavini þá eru birtar á vöruspjaldi allra léttvínstegunda á www.vinbudin.is, þyngd umbúðanna og áætlað kolefnisspor þeirra. Þyngd glersins skiptir mestu máli þegar kemur að kolefnisspori glerumbúða. Áhersla hefur verið lögð á að framleiðendur noti léttgler, það er léttara en 420 g, sérstaklega fyrir vörur sem framleiddar eru í miklu magni. Í vörusafni eru vín í 750 ml glerflöskum; rauðvín, hvítvín og rósavín, í léttgleri sem er 34% miðað við selda lítra. Markmiðið er að hlutfallið verði 45%. Heildarlosun frá umbúðum var 7.235 tonn og minnkaði um 13%. Markmiðið er að minnka kolefnissporið um 50% árið 2030 miðað við viðmiðunarárið 2020.

Samfelag umbudir_1620x1200
Losun CO2 frá umbúðum
Tonn
Heildarlosun umbúða
Tonn CO2 á milljónir seldra lítra

Markmiðið er að draga úr losun um 7% árlega miðað við selda lítra, meðal annars með fjölgun söluhárra tegunda í léttgleri. Auk þess má búast við að aukning verði á framboði vína í öðrum gerðum umbúða sem hafa minni umhverfisáhrif en gler.

Hlutfallið á milli losunar á selda milljón lítra á milli ára fór úr 314 í 299 (tCO2/milljón lítra) eða lækkaði um 5%. Hlutfall bjórs í álumbúðum jókst, fór úr 89,6% í 91,5%.

Umbúðir - tCO2/Mltr

Til að ná markmiði um 50% samdrátt í kolefnislosun umbúða og stefna á Parísarsamkomulagið um 1,5 gráðu hlýnun, þarf að ná 7% árangri á hverju ári.

Fjöldi eininga eftir umbúðum 2020 - 2022
Glerflöskur
Annað (box, ferna, plast ofl.)
Ál
Skil eftir tegundum umbúða hjá Endurvinnslunni
 • Ál
 • Plast
 • Gler
Hlutfall áldósa

Fyrir hverja 1% aukningu álumbúða minnkar losun um tæp 100 tCO2, sé miðað við sölu 2022.

Orkunotkun
Samfélagið
Orkunotkun

Þriðjungur raforkunotkunar fyrirtækisins er á Stuðlahálsi þar sem höfuðstöðvar, dreifingarmiðstöð og Vínbúðin Heiðrún eru. Sérstakt hússtjórnarkerfi er notað til að vakta hita og rafmagnsnotkun og stýra álagi. Í grænu skorkorti eru sett markmið og fylgst með orkunotkun. Til einföldunar er notkunin umreiknuð í meðal heimilisnotkun og markmið og mælingar miðast við hana. Rafmagnsnotkun á Stuðlahálsi var sambærileg notkun 114 heimila (569.404 kWst) og lækkaði um 6% milli ára. Alls eru 22 hleðslustöðvar fyrir rafbíla á lóðinni. Fyrirsjáanlegt er að raforkunotkun muni aukast með stefnu um orkuskipti í samgöngum. Áfram verður unnið að því að setja upp LED ljós í byggingar.

Heitt vatn samsvaraði notkun 91 heimila (56.239 m3) og hækkaði um 8% á milli ára. Ástæða fyrir breytingunni er óhagstætt veðurfar.

Orkunotkun Stuðlahálsi
2021 2022 Markmið 2022 Mism. 21/22 CO2 [tonn] Útreikningar
Rafmagn 121 114 135 -6% 5,9 Heimili (5,0 Mwst.pr.ár)
Heitt vatn 49 62 60 27% 0,0 Heimili (573,3 m3)
Heitt vatn - snjóbræðsla 42 37 42 -12% 0,0 Heimili (573,3 m3)
Rafmagnsnotkun Vínbúða

ÁTVR þekkir til fulls rafmagnsnotkun á Stuðlahálsi og á 9.678 fermetrum Vínbúða (31) eða um 66% heildarfermetrafjölda. Almenn raforkunotkun var 804 MWst á þessum fermetrum. ÁTVR hefur ekki fullnægjandi vitneskju um rafmagnsnotkun í leiguhúsnæði þar sem rafmagn er hluti af leiguverði. Þekkt rafmagnsnotkun er tæplega 1,4 GWst. Það er aukning um 1% frá fyrra ári.

Umreiknað miðað við heildarfermetrafjölda húsnæðis er áætluð almenn notkun rafmagns tæplega 1,8 GWst á ári. Útblástur gróðurhúsalofttegunda vegna notkunar raforku er áætlaður 18 tonn CO2.

Rafmagn - kWst
Heitt vatn - m3

Vitneskja um heitavatnsnotkun er sömu takmörkunum háð og vitneskja um rafmagnsnotkun. ÁTVR þekkir til fulls heitavatnsnotkun á Stuðlahálsi og 8.143 fermetrum Vínbúða (23) eða um 59% af heildarfermetrafjölda. Heitavatnsnotkunin var 41.587 m3 fyrir þessa fermetra.

Heildarnotkun er áætluð 131.453 m3 sem gerir um 5,5 rúmmetra á hvern fermetra Vínbúða. Það er hækkun um 15% frá fyrra ári. Helsta ástæðan er kuldi í upphafi og lok árs.

Losun vegna rafmagnsframleiðslu er vegið meðaltal losunar frá orkuframleiðslu með jarðeldsneyti, vatnsafli og jarðvarma fyrir síðustu ár, 10,3 g CO2/kWst. Þar sem haldið er utan um alla losun frá jarðvarma í einni tölu, það er vegna framleiðslu bæði rafmagns og heits vatns, er losunarstuðull fyrir heitt vatn 0. (Umhverfisstofnun 2022)

Langstærsti hluti raforkunnar er keyptur af Orkusölunni sem gefur út og afskráir upprunaábyrgðir til samræmis við reglugerð nr. 757/2012. Ekki er fjallað um „market based“ notkun.

Heitavatnsnotkun - m3
Stuðlaháls
Snjóbræðsla S2
Vínbúðir
Áætlað
Raforka og heitt vatn - Allt fyrirtækið
2021 2022 Eining Mismunur 21/22 Útreikningar
Áætluð heildar almenn raforkunotkun 1.686 1.792 MWst 6%
Losunarstuðull raforku 10,5 10,3 g/kWst -2% Umhverfisstofnun 2022
Kolefnisspor raforku 17,7 18,5 CO2 tonn 4%
Vínbúðir - Almenn raforkunotkun 80 83 kWst/m2 4%

Í allri starfsemi ÁTVR er lögð áhersla á orkusparnað og að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Það fléttast inn í Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer 7, Sjálfbær orka, og númer 13, Aðgerðir í loftslagsmálum.

Markvisst er unnið að innleiðingu LED lýsinga í viðhaldi Vínbúða og á Stuðlahálsi. Almenn raforkunotkun á fermetra í Vínbúðum hækkaði á milli ára, fór úr 80 kWst/fm í 83 kWst/fm.

Líffræðilegur fjölbreytileiki
Samfélagið
Líffræðilegur fjölbreytileiki

ÁTVR leggur áherslu á að bjóða vörur sem framleiddar eru í sátt við samfélag og umhverfi. Stefnan er að sérmerkja vörur sem sjálfbært val í Vínbúðunum. Sjálfbært val er yfirflokkur yfir vottaðar vörur. Í honum eru lífrænt ræktarðar vörur, lífefldar, sjálfbær vottun og sanngjörn framleiðsla. Einnig vistvænar umbúðir s.s. álumbúðir, plast og pappír.

Vottanir þriðja aðila - % af vörusafni 2022

Ábyrgt vottaðar vörur eru öflug vörn gegn grænþvotti.

Þegar hafa 34 vottanir fengið viðurkennda vottun hjá NAM og sér Intertek í Svíþjóð um að meta viðmiðin til að komast í viðurkennda hópinn. Í viðmiðum er ræktun og framleiðsla í umhverfismálum, mannréttindi og stjórnarhættir skoðaðir.

Hlutfall sjálfbærs vals er 9,6% af vörunúmerum vörusafns en 2,6% sé miðað við lítra.

Í stefnuvísi NAM til 2030 er markmið að meirihluti vörusafnsins sé með faggilda vottun af óháðum þriðja aðila. Það er langt í land að ná því markmiði. Í stefnunni er markmið að hvetja viðskiptavini til að velja frekar vottaðar vörur.

Rannsókn sem unnin var af Ecogain AB sem hluti af umhverfissamstarfi  norrænu áfengiseinkasalanna sýnir að lífrænir og lífefldir búskaparhættir stuðla betur að líffræðilegum fjölbreytileika og jarðvegsheilbrigði en hefðbundinn búskapur.

Loftslagsmál og loftslagsbókhald
Samfélagið
Loftslagsmál og loftslagsbókhald

ÁTVR hefur sett sér loftslagsmarkmið til ársins 2030 í samræmi við skuldbindingar í samstarfsverkefni Festu og Reykjavíkurborgar, að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Í meginatriðum fela loftslagsmarkmiðin í sér að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, minnka myndun úrgangs, innleiða sjálfbærni, mæla árangur og gefa reglulega út upplýsingar um stöðuna. Umhverfisstjórnun byggir meðal annars á mælingum þar sem notast er við grænt skorkort og GRI staðal (Global Reporting Initiative) við skrásetningu margvíslegra aðgerða í þágu samfélagsins.

Á línuritinu hér fyrir neðan eru loftslagsmarkmið ÁTVR til ársins 2030. Markmiðið er að draga úr beinni losun um 40% miðað við árið 2016 og ná markmiðum Parísarsáttmálans um að hlýnun verði undir 1,5 gráðum.

Græni flöturinn sýnir losun fólksbíla, guli er losun vöruflutningabíla, svarti er losun sendibifreiða og ljósgræni liturinn efst losun kælimiðla. Appelsínugula línan er rauntala hvers árs sem liðið er.

Bein losun til 2030
Rauntala
Fólksbílar
Vörubílar
Sendiferðabílar
Kælimiðlar

Komið er til móts við alla beina losun með fjárfestingum í kolefnisverkefnum hjá Kolviði og SoGreen.

Kolviður býður upp á kolefnisbindingu með skógrækt með óvottuðum kolefniseiningum sem eru ekki kolefnisjöfnun og flokkast því sem styrkur til kolefnisverkefna. ÁTVR keypti 104 kolefniseiningar hjá Kolviði sem munu bindast á næstu 50 árum.

SoGreen er íslenskt nýsköpunarfyrirtæki sem er að hefja framleiðslu nýrra tegunda kolefniseininga á heimsvísu: Kolefniseininga sem myndast með því að tryggja stúlkum í tekju lágum ríkjum menntun. Kolefniseiningarnar myndast við þá forðun í losun gróðurhúsalofttegunda sem verður þegar stúlkum er tryggð menntun. Menntun er ein áhrifaríkasta leiðin til þess að fyrirbyggja hjónabönd barna og þungun táningsstúlkna. Með því að mennta börn í fátækum samfélögum er hægt að vinna gegn fólksfjölgun og þannig um leið efla einn þáttinn í baráttunni við loftslagsvá.

ÁTVR keypti 50 kolefniseiningar hjá SoGreen og verður í samstarfi við fyrirtækið næstu 5 árin. Þegar þær einingar sem Vínbúðin hefur fjárfest í verða virkar og vottaðar einingar munu þær vera taldar fram á móti losun Vínbúðarinnar.

ÁTVR dreifði áhættu með því að kaupa kolefniseiningar hjá Votlendissjóði og kolefnisjafna allt flug. Votlendissjóður gerði hlé á starfsemi sinni og því bættust þessar einingar við Kolvið.

Losun

ÁTVR gerir sér grein fyrir því að loftslagsbreytingar af mannavöldum eru staðreynd. Með því að skrifa undir yfirlýsingu um loftslagsmál skuldbindur fyrirtækið sig til að draga úr losun í starfsemi sinni. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer 13, Verndun jarðarinnar, er hér í öndvegi.

Allur
beinn útblástur er kolefnisjafnaður

Allur beinn útblástur er kolefnisjafnaður. Hann er 141 tonn og flug 13 tonn í losunarsviði 3, alls 154 tonn.

Helstu umhverfisáhrifum vegna vörudreifingar má skipta í tvennt. Annars vegar losun koltvísýrings vegna eldsneytisbrennslu og hins vegar slit á vegum. Langtímamarkmið ÁTVR er að draga úr notkun jarðefnaknúinna bifreiða. Stefnt er að því að útblástur minnki um 40% fyrir árið 2030.

Á vef Vínbúðanna má finna nánari upplýsingar um stöðu loftslagsmála, tölurnar uppfærast reglulega. Stefna ÁTVR er að vera fyrirmynd í samfélagslegri ábyrgð og mynda jákvætt kolefnisspor sem styður náttúruna.

Gerð var loftslagsstefna og aðgerðaráætlun í loftslagsmálum sem tók gildi 1. janúar 2022. Allar stofnanir ríkisins og fyrirtæki í meirihlutaeigu ríkisins þurfa að setja sér loftslagsstefnu.

Losunarsvið 1 - Bein losun

Akstur

Í árslok 2022 var 51 Vínbúð í rekstri. Alls voru seldar 24,2 milljónir lítra af áfengi sem var dreift miðlægt frá dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi. Dreifingin er tvíþætt, um 80% magnsins er dreift á eigin bílum og 20% af flutningum eru boðnir út. Eigin bílar flytja vörur um höfuðborgarsvæðið, Borgarnes, Akranes, Suðurnes og Suðurland að Hvolsvelli. ÁTVR flytur tóbak á höfuðborgarsvæðinu með eigin bílum en býður út restina.

Alls voru keyptir 47.327 lítrar af díselolíu og 324 lítrar af bensíni. Með nýrri vöruflutningabílum og góðu skipulagi við útkeyrslu náðist mikil hagræðing í akstri og olíukaupum. Samdráttur í kolefnislosun var 19 tonn CO2 á árinu.

Við útreikninga á beinni losun frá bifreiðum er haldið um olíukaup þar sem notaður er losunarstuðullinn 2,72 fyrir dísel og 2,34 fyrir bensín. Þessar tölur eru fengnar frá Losunarstuðlum Umhverfisstofnunar.

ÁTVR nýtti níu díselbíla, þrjá rafbíla og einn tengiltvinnbíl í lok árs.

80%
áfengis flutt með eigin bílum ÁTVR
Akstur bifreiða
Kílómetrar
 • Fólksbílar
 • Sendiferðabílar
 • Vöruflutningabílar
 • Samtals
Jarðefnaeldsneyti
Lítrar
 • Fólksbílar - Dísel
 • Fólksbílar - Bensín
 • Vörubílar - Dísel
 • Sendiferðabílar
 • Samtals
Kælimiðlar

Kælar í Vínbúðum eru 16. Verið er að breyta kælimiðlum úr R404a í CO2. Kælimiðillinn R404a var notaður í öllum kælirýmum, hann hefur ekki áhrif á ósonlagið heldur mikil gróðurhúsaáhrif. Losun af einu kg af R404a hefur sömu áhrif og 3.922 kg af koldíoxíði (1 x 3.922 GWP (e. Global Warming Potential)). Kælikerfin eru lokuð og engin óhöpp urðu í kælimiðlum á árinu. Í kerfunum eru 10 kg af kælimiðli. Notast er við sömu aðferð og í Danmörku þar sem áætlað er að 3% tap sé af kælimiðli á ári. Því er áætlað að 12 tonn af koldíoxíð ígildum (CO2íg.) losni á ári. Engin breyting varð á kælikerfum á árinu. Enn eru 10 Vínbúðir með R404a kælimiðla. Verður þeim skipt út á komandi árum.

CO2
kælimiðill í stað R404a
Fjárfesting til kolefnisverkefna

Bein heildarlosun er 141 tonn af CO2 og er kolefnið bundið hjá Kolviði og forðað hjá SoGreen. Binding hjá Kolviði samsvarar því að gróðursetja 910 tré. Þau tré munu taka þátt í andardrætti Íslands um ókomin ár.

Kolefnisspor ÁTVR
Bein losun CO2-ígildi í tonnum
Losun á losunarsviði 1
CO2-ígildi í tonnum
Losunarþáttur Áhrif 2021 2022 Breyting 21/22
Eigin flutningabílar Bein 114 105 -8%
Eigin fólksbílar Bein 19 12 -37%
Eigin sendiferðabílar Bein 15 12 -20%
Kælimiðlar Bein 12 12 0%
Samtals 160 141 -12%

Losunarsvið 2 - Óbein losun

Raforku- og varmanotkun

Rafmagnsnotkun dróst saman á Stuðlahálsi en hækkaði í Vínbúðum. Losunarstuðull lækkaði á móti.

Áætlað er að notaðar hafi verið tæplega 1,8 GWst rafmagn og 131 þúsund rúmmetrar af heitu vatni fyrir allan rekstur. Áætlaður útblástur er að 18 tonn losni við framleiðslu rafmagns.

Losun vegna rafmagnsframleiðslu er vegið meðaltal losunar frá orkuframleiðslu með jarðeldsneyti, vatnsafli og jarðvarma fyrir síðustu ár, 10,3 g CO2/kWst. Þar sem haldið er utan um alla losun frá jarðvarma í einni tölu, það er vegna framleiðslu bæði rafmagns og heits vatns, er losunarstuðull fyrir heitt vatn 0. (Umhverfisstofnun 2022)

1,8
GWst rafmagn fyrir allan rekstur
Raforkunotkun
CO2-ígildi í tonnum
Losunarþáttur Áhrif 2021 2022 Breyting 20/21
Raforkunotkun Óbein-2 18 18 0%

Losunarsvið 3 - Óbein losun

Loftslagsmarkmið í virðiskeðjunni

Forstjórar áfengiseinkasalna á Norðurlöndum undirrituðu stefnuvísi (e. RoadMap) til ársins 2030. Þar er markmiðið að draga saman losun í virðiskeðjunni, losunarsviði 3 um 50%, viðmiðunarár 2020. Stefna auk þess að markmiðum Parísarsáttmálans um að hlýnun verði 1,5 gráður.

Það náðist góður árangur á árinu og fyrirtækið á réttri leið að markmiði.

Virðiskeðjan - Markmið um 50% samdrátt í losun
Rauntala
Drykkjarvöruframleiðsla
Framleiðsla umbúða
Alþjóðlegur flutningur
Tóbaksframleiðsla
Ytri umbúðir
Viðhaldsframkvæmdir
Önnur losun
Umbúðir vörusafns

Vörusafnið hefur stærsta kolefnissporið, 16.199 tCO2íg og er 65% af heildarlosun fyrirtækisins. Árið 2014 hófst vinna við lífsferilsgreiningu á vörusafni, þá kom í ljós að umbúðir sköpuðu stærsta kolefnissporið. Í kjölfarið var farið að greina kolefnisspor umbúða og þá sást að glerumbúðir eru með stærsta sporið. Með losunarstuðlum sem komu úr greiningunni er hægt að reikna kolefnisspor umbúða. Heildar kolefnisspor umbúða er 7.235 tonn og minnkaði um 13% milli ára.

ÁTVR hefur reiknað heildar kolefnisspor rekstrarins og er það 24.256 tonn CO2íg. Langstærsti hlutinn er í virðiskeðjunni, losunarsviði 3, eða rúm 99%. Niðurstöður sýna að fyrirtækið hefur náð utan um stærstu losunarvalda og náð að teikna stóru myndina. Skv. Green House Gas Protocol Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions eru 15 þættir sem taka þarf afstöðu til og er búið að uppfylla þær kröfur. Rannsóknir á fyrirtækjum í MSCI-vísitölunni sýna að 88% af losun fyrirtækja eru í virðiskeðjunni, losunarsviði 3 og 98% í smásölu.

7.235
tonn, heildar kolefnisspor umbúða
Hlutfall CO2 losunar eftir losunarsviðum - %
 • Losun
Framleiðsla á drykkjum og umbúðum þeirra veldur mestu losuninni.

Framleiðsla á drykkjum stendur fyrir stærsta hluta kolefnissporsins, 36% (8.964 tCO2íg). Næstmesta losunin stafar af framleiðslu drykkjarvöruumbúða 29% (7.235 tCO2íg) og millilandaflutningar á sjó og landi, 19%, (4.793 tCO2íg).

Losun á losunarsviði 3 - 24.998 tonn CO2íg

 • Drykkjarvöru- framleiðsla 36%
 • Umbúða- framleiðsla 29%
 • Alþjóðlegur flutningur 19%
 • Tóbaks- framleiðsla 9%
 • Önnur losun 6%

Útreikningar eru unnir úr lífsferilsgreiningu sem gerð var fyrir vörusafnið af 2.-0 LCA consultants, lífsferli umbúða frá finnska fyrirtækinu Gaia og niðurstöðu kolefnisútreikninga Alko.

Í drykkjarframleiðslu á umbúðaframleiðsla 45%. Önnur losun skiptist í landbúnað og landnotkun (17%), framleiðsla og geymsla (37%), millilandaflutningar (2%), smásala (8%) og neysla á drykkjarvörum (9%). Við lok endingartíma dragast 18% frá losun vegna skila á umbúðum.

Súluritið hér fyrir neðan sýnir hvernig skiptingin er milli vöruflokka.

Kolefnislosun vörusafnsins eftir vöruflokkum 2022
Sterkt áfengi
Léttvín
Bjór

Útreikningar byggðir á töflu 23 í lífsferilsgreiningu Environmental impact of alcoholic beverages frá 2016.

Flutningur vöru

Umfang aksturs þriðja aðila vegna dreifingar áfengis á landsbyggðinni er rúmlega 4,8 milljónir lítra, 200 tonn af CO2. Það eru 20% af seldu heildarmagni áfengis. Miðað er við rauntölur kolefnisspors frá Samskipum 93,6 g/tonnkm.

Flug starfsfólks

Starfsfólk flaug sautján ferðir til og frá Íslandi á árinu 2022. Samkvæmt reiknilíkani ICAO þá er losun þessara ferða samtals 6 tonn af CO2. Í innanlandsflugi voru farnar samtals 87 ferðir, flestar til Akureyrar. Samkvæmt reiknilíkaninu var losun samtals 7 tonn CO2. Þó flug falli undir óbein áhrif er komið til móts við þá losun með fjárfestingum í kolefnisverkefnum hjá Kolviði, alls 13 tonn.

Ferðavenjur til og frá vinnu

Könnun á ferðavenjum starfsfólks til og frá vinnu var endurtekin. Niðurstaðan var að 102 tonn af CO2 losna út í andrúmsloftið vegna samgangna starfsfólks. Niðurstaða ársins er verri en fyrri ára sem skýrist meðal annars af því að meðalvegalengd frá vinnustað hækkaði í 7,1 km og meiri mengun kemur frá einkabílum, fór úr 107 g/km í 117 g/km. Einnig fækkaði samgöngusamningum við starfsfólk.

Losun starfsmanna CO2 - til og frá vinnu

Haldið verður áfram að hvetja starfsfólk til að nota vistvæna samgöngumáta og hefja orkuskipti á bifreiðum. Markmiðið er að ná undir 100 tonn CO2 vegna losunar starfsfólks til og frá vinnu á næsta ári.

Urðun úrgangs

Urðaður úrgangur var um 36 tonn á síðasta ári. Endurvinnsluhlutfallið hækkaði í 88% og kolefnissporið fór í 31 tonn af CO2. Einnig er 1 tonn í losun vegna lífræns úrgangs til jarðgerðar.

Sjóflutningur tóbaks og áfengis

Með nákvæmari losunartölum frá flutningsaðilum verða tölurnar raunhæfari. Í útreikningum var miðað við 28 g/tonnkm (var 31 g/tonnkm) frá Eimskip (kolefnisreiknir Eimskips 2022).

Sjóflutningur áfengis er 1.430 tonn af CO2 og lækkar milli ára um 31%. Helsta skýring er 8,4% minnkun í sölu, lægri losunarstuðull og minni sala frá nýja heiminum. Sjóflutningur neftóbaks er áætlaður 9 tonn og lækkar um 31%. 24% samdráttur er í sölu neftóbaks, hráefnið kemur að stórum hluta frá Filippseyjum. Sjóflutningur reyktóbaks er 18 tonn og lækkar um 6 tonn vegna 15% samdráttar í sölu. Miðað er við flutningsleiðina Reykjavík - Portland.

Heildarlosun sjóflutninga er 1.457 tonn. Landflutningur hjá framleiðendum er áætlaður 2/3 af alþjóðlegum flutningum og er hann því 3.336 tonn. Aðgerðir sem birgjar geta gripið til að draga úr losun í landflutningi er að nýta vörulestir og fljótapramma. Hlutfallsleg tala er fengin frá Alko. Heildarlosun alþjóðaflutnings er því 4.793 tonn CO2.

Tóbak

Ný tala sem fengin er úr lífsferilsgreiningu á tóbaki: „Cigarette Smoking: An Assessment of Tobacco’s Global Environmental Footprint Across Its Entire Supply Chain“ (American Chemical Society 2018). Dæmigerð sígaretta hefur vatnsspor upp á 3,7 lítra og losun upp á 14 g CO2íg. Heildarlosun tóbaks sem fer í gegnum heildsölu hjá ÁTVR er 2.171 tonn.

Ytri umbúðir

Vegna flutninga á vörusafni eru ytri umbúðir pappír, bretti og plast. Áætlað er að losun sé um 804 tonn af CO2, miðað er við útreikninga frá Alko.

Aðrir losunarþættir

Undir þessum lið eru þrír losunarþættir. Aukaumbúðir, fjárfestingavörur, eldsneyti og orkutengd notkun. Aukaumbúðir eru fylgihlutir með vörum og með nýrri tilskipun um umbúðir frá Evrópusambandinu mun þrengja að þeim. Áætlað kolefnisspor er samtals 684 tonn af CO2, tölurnar styðjast við útreikninga frá Alko.

Bílaleigubílar og leigubílar

Bílaleigan Höldur er með ISO 14001 vottun og voru flestir bílar leigðir þaðan. Alls voru keyrðir 12.429 km og losun var rúmt tonn. Leigubílar voru notaðir í 109 km og losuðu um 10 kg. Stefnan er ávallt sú að panta vistvæna leigubíla.

Loftslagsbókhald - losunarsvið 3
CO2-ígildi í tonnum
GHGP Losunarþáttur 2021* 2022 Breyting 21/22 Athugasemdir
1 Drykkjarvöruframleiðsla 10.237 8.964 -12% Sala -8,4% - lífsferilsgreining
1 Framleiðsla umbúða 8.287 7.235 -13% Sala -8,4% - aukning álumb. og box
4 Alþjóðlegur landflutningur 4.815 3.336 -31% Alko - 2/3 landflutningur
10 Tóbaksframleiðsla 2.552 2.171 -15% Sala -15% - 14 g CO2 sígaretta
4 Alþjóðlegur sjóflutningur 2.100 1.457 -31% Losunarst. Eimkip úr 31 í 28 g/tonnkm
1 Ytri umbúðir 861 804 -7% Útr. frá Alko
2 Fastafjármunir 430 402 -7% Útr. frá Alko
9 Innlendur vöruflutningur 248 200 -19% Losunarst. úr 107,6 í 93,6 g/tonnkm
3 Orka ofl. 172 161 -7% Útr. frá Alko
1 Aukaumbúðir 129 121 -7% Útr. frá Alko
7 Starfsfólk ferðir til og frá vinnu 84 102 21% Losun bifreiða jókst, færri samgöngus.
5 Úrgangur 66 32 -52% Endurv.hl. úr 80% í 88%
6 Flug og leigubílar 8 14 75% Flug kolefnisbundið, 13 tonn CO2
Losun GHL - samtals 29.989 24.998 -17%
Mismunur GHL á milli ára: -4.991 * Útreikningar uppfærðir

GHGP stendur fyrir -Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (v 1.0). Aðrir flokkar eiga ekki við.

Loftslagsbókhald - Samantekt losunarsviða
CO2- ígildi í tonnum
Losunarsvið Áhrif 2021 2022 Breyting 21/22 Hlutfall af heildarlosun
Losunarsvið 1 Bein 160 141 -12% 1%
Losunarsvið 2 Óbein 18 18 0% 0%
Losunarsvið 3 Óbein 29.989 24.998 -17% 99%
Losun GHL - Samtals 30.167 25.157 -17%
CO2 á milljón lítra 1.143 1.041 -9%
CO2 á stöðugildi 88 76 -14%
17%
minni losun í losunarsviði 3
Fjárfesting til kolefnisverkefna
CO2-ígildi í tonnum
 • Samtals
 • Bein losun - Kolviður
 • Kolefnisforðun - bein losun - SoGreen
 • Flug - Votlendissjóður
 • Skógrækt á lóð ÁTVR
 • Flug - Kolviður

Langstærsti hlutinn er í aðfangakeðjunni, losunarsviði 3, eða rúm 99%.

Úrgangur

Heildarmagn úrgangs minnkaði um 15% og flokkunarhlutfall jókst um 8% milli ára. Góður árangur náðist við að minnka magn blandaðs úrgangs en magnið minnkaði um 52% á milli ára. Umfang á grófum úrgangi er vegna viðhaldsframkvæmda og er breytilegur á milli ára. Grófur úrgangur tengist ekki daglegum rekstri heldur tímabundnum framkvæmdum. Má þar nefna steinsteypu, innréttingar og byggingarhluta úr timbri.

Öll bretti eru seld og fara í endurnotkun. Einnig geta viðskiptavinir nýtt tóma kassa í sama tilgangi.

Íslenska Gámafélagið tók við hirðingu úrgangs á árinu og fer blandaði úrgangurinn í brennslu til orkunýtingar til Evrópu. Kolefnisspor er því lægra en losunarstuðlar fyrir urðun hér á landi þar sem orkan er nýtt í stað kola til að framleiða hita og rafmagn þar. Magn blandaðs úrgangs var 2 tonn.

Megnið af plastinu sem til fellur, eða um 25 tonn, er glær plastfilma og fer í endurvinnslu til Pure North Recycling í Hveragerði. Þar með er tryggt 82% minni loftslagsáhrif af plastinu sem fellur til og skilað er til innlendrar endurvinnslu.

Um mitt ár hófst vinna með birgja við að lágmarka CO2 útblástur vegna plöstunar vörubretta hjá fyrirtækinu. Notuð er endurunnin polythene plastfilma sem er þynnri og með lægra kolefnispor. Með þessu vonumst við til að minnka plastnotkun og kolefnisspor töluvert.

Eins og sést í töflunni hér að neðan flokkaði Vínbúðin til endurvinnslu 268 tonn af heildarúrganginum og náði með því 88% endurvinnsluhlutfalli. Þannig kom fyrirtækið í veg fyrir að út í andrúmsloftið losnuðu gróðurhúsalofttegundir sem jafngilda rúmlega 1.476 tonnum** af CO2. Það samsvarar ársnotkun á 492 fólksbílum (m.v. að hver fólksbíll losi 3 tonn) eða akstri allra bifreiða ÁTVR í 11 ár.

Flokkaður úrgangur
268
tonn
Rúmlega
99%
af losun CO2 er í virðiskeðjunni

Fjárhagslegur ávinningur er af því að flokka úrgang. Í stað þess að greiða förgunargjald, þá er hægt að afla tekna af hráefninu og því geta legið mikil verðmæti í úrgangi ef hann er flokkaður rétt.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer 12, Ábyrg neysla, er eitt af mikilvægustu markmiðum ÁTVR. Stefnt var að 94% endurvinnsluhlutfalli úrgangs sem náðist ekki. Markmiðið verður áfram 94% fyrir næsta ár. Árið 2030 verður markmiðið að ná 98% endurvinnsluhlutfalli. Innleiðing á Grænum skrefum í ríkisrekstri er mikilvægt skref til að ná þessum áfanga.

Úrgangur
TONN - vigtaður úrgangur Umhverfisáhrif 2021 2022 % breyting CO2íg losun
Endurunnið
Bylgjupappi ** Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu, óbein áhrif vegna flutnings 242 212 -12,4 -1.422
Plastumbúðir Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu, óbein áhrif vegna flutnings 33,8 29,0 -14,2 -13
Pappír Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu 6,0 4,6 -23,1 -31
Járn 7,9 8,6 9,7
Önnur flokkun Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu 8,7 7,2 -17,1 -12
Lífrænt til moltugerðar *** Hverfandi áhrif vegna endurvinnslu 7,7 6,2 -19,9 1
Samtals endurunnið 305,8 267,5 -12,5 -1.476
Urðað og brennt
Blandaður úrgangur * Jarðvegsmengun 74,1 35,7 -51,8 31
Samtals urðað og brennt 74,1 35,7 -51,8 31
Samtals endurunnið, urðað og brennt 379,9 303,2 -20,2 -1.445
Endurvinnsluhlutfall, % 80 88
Grófur úrgangur 19,2 35,8 86,5 0
Heildarúrgangur 399 339 -15,1%
Úrgangur - á milljón lítra [tonn] 15,1 14,0 -7,3
Blandaður úrgangur - á milljón lítra [tonn] 2,81 1,48 -47,4

* Blandaður úrgangur margfaldaður með stuðlinum 0,88 (áður 1,3). Losunarstuðlar Umhverfisstofnnunar 2022.
** Bylgjupappi er margfaldaður með CO2-ígldis stuðlinum 6,71, plastumbúðir með stuðlinum 0,433 og önnur flokkun með 1,6. Miðað er við að viðbótarvinna tækja sem valda útblæstri koldíoxíðs sé sambærileg hvort sem bylgjupappinn og pappírinn er fluttur á urðunarstað til urðunar eða fluttur úr landi til endurvinnslu. Metan er margfaldað með stuðlinum 25. Heimild: Guidelines for the use of LCA in the waste management sector, eftir Helgu J. Bjarnadóttur, Guðmund B. Friðriksson ofl.

*** Lífrænn úrgangur til jarðgerðar, margfaldaður með stuðlinum 0,172 - Losunarstuðlar Umhverfisstofnunnar 2022.

Endurvinnsluhlutfall
Úrgangur - til endurvinnslu
Magn í tonnum
Bylgjupappi
Plastumbúðir
Járn
Pappír
Önnur flokkun
Lífrænt til moltugerðar
Kolefnishlutleysi
Samfélagið
Kolefnishlutleysi
Í átt að kolefnishlutleysi

Ekki er til alþjóðleg skilgreining á því hvað kolefnishlutleysi er en Ísland hefur skilgreint Kolefnishlutleysi eftirfarandi: Ástand þar sem jafnvægi hefur náðst milli losunar gróðurhúsalofttegunda og bindingar kolefnis af mannavöldum og nettólosun er því engin. (3. gr. laga um loftslagsmál nr. 70/20212)

Til að ná kolefnishlutleysi, sem íslensk stjórnvöld ætla að ná eigi síðar en árið 2040 þá þarf að mæla beina og óbeina kolefnislosun starfseminnar. Fyrirtækin þurfa að móta stefnu og gera metnaðarfulla tímasetta aðgerðaráætlun með mælanlegum markmiðum. Draga úr beinni og óbeinni losun og sýna ábyrgð og kolefnisjafna það sem eftir stendur í beinni losun, losunarsviði 1 (LS1) með vottuðum kolefniseiningum. Sækja staðfestingu frá þriðja aðila um ofangreindar aðgerðir og birta opinberlega í staðfestri sjálfbærniskýrslu upplýsingar um framgang mála.

Skýringarmyndin sýnir leið ÁTVR að kolefnishlutleysi en Kolviður og SoGreen klára vinnu við vottaðar kolefniseininga á árinu 2023.

Umhverfislög og reglur
Samfélagið
Umhverfislög og reglur

Fyrirtækið hefur hvorki fengið sektir né viðurlög vegna brota gegn umhverfislögum og -reglum.